Opšta pravila korišćenja GKSHIELD club kartice

 

*Opšta pravila

Ova opšta pravila određuju uslove upotrebe kartice GKSHIELD club, čiji izdavač je GKSHIELD d.o.o., Dobanovačka 69, 11080 Zemun, Srbija.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovim opštim pravilima imaju sledeće značenje:

Imalac je svako fizičko lice koje ispuni pristupnu izjavu (svi obavezni podaci moraju biti popunjeni) i koje dobije GKSHIELD club karticu. GKSHIELD club kartice mogu se koristiti samo u Republici Srbiji.

*Imalac GKSHIELD club kartice

GKSHIELD club karticu može dobiti svako fizičko lice starije od 15 godina sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, koje ispuni pristupnu izjavu (svi obavezni podaci na pristupnoj izjavi moraju biti popunjeni).

Određeno fizičko lice postaje član GKSHIELD club programa uz potpisivanje pristupne izjave, pod uslovom da su svi obavezni podaci na pristupnoj izjavi popunjeni.  Pojedinac potpisom pristupne izjave potvrđuje da je saglasan sa ovim opštim pravilima.

Isto tako je saglasan s tim da se podaci mogu poveriti ugovornom obrađivaču podataka, privrednom društvu GKSHIELD d.o.o., Dobanovačka 69, Zemun.

Nakon izdavanja GKSHIELD club kartice, imalac ove kartice postaje član loyalty programa. Članstvo u programu je dobrovoljno i besplatno, a svaki član ima pravo da, u skladu sa ovim opštim pravilima, u bilo kom trenutku istupi iz kluba.

Pojedino fizičko lice može dobiti samo jednu GKSHIELD club karticu. Fizičko lice sa istim podacima (ime, prezime, adresa, datum rođenja) već postojećeg imaoca kartice ne može dobiti novu karticu pogodnosti.

GKSHIELD club kartica nije prenosiva i mogu je koristiti samo imaoci kartice. GKSHIELD d.o.o. može, na mestu na kome imalac kartice pogodnosti obavlja kupovinu, od imaoca ove kartice zatražiti lični dokument, pomoću kojeg identifikuje imaoca kartice pogodnosti.

* Izdavač i vlasnik GKSHIELD club kartice je GKSHIELD d.o.o., Dobanovačka 69, 11080 Zemun.

Izdavač, GKSHIELD d.o.o, se obavezuje da će prikupljene lične podatke osigurati, upotrebljavati, obrađivati i čuvati u skladu sa Pravilima i odredbama važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti RS, („Službeni glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009), a sa kojima se fizičko lice svojom slobodnom i ozbiljnom voljom saglašava, što potvrđuje svojeručnim potpisom na pristupnoj izjavi ili popunjavanje pristupnice na sajtu naše firme.

Izdavač zadržava pravo menjanja pravila, ukidanja GKSHIELD club programa i opoziva kartice. Sve promene se javno objavljuju na internet portalu www.gkshield.com  i važe od dana takve internet objave. Ako vlasnik upotrebljava karticu nakon objavljenih promena, znači da je s njima saglasan.

Izdavač zadržava pravo da dodeljuje, menja i poništi dodatne bonitete po vlastitoj proceni.

*Lični podaci

GKSHIELD club karticu može dobiti fizičko lice pod uslovom da je starije od 15 godina sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije i da na pristupnoj izjavi GKSHIELD d.o.o. priloži obavezne lične podatke: ime, prezime, adresu prebivališta, državu prebivališta i ujedno dozvoli GKSHIELD d.o.o., Dobanovačka 69, Zemun, kao rukovaocu zbirke podataka, obradu njegovih ličnih podataka i podataka o njegovim kupovinama na prodajnim mestima GKSHIELD d.o.o., a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS, br. 97/2008, 104/2009) na način kako je opisano u tački 5.1.

*Obrada ličnih podataka

Član GKSHIELD club programa svojim potpisom na pristupnoj izjavi potvrđuje/dozvoljava da izdavač prilikom izdavanja kartice može proveriti sve podatke navedene na pristupnoj izjavi i da ih može elektronski obraditi. Kupac odgovara za istinitost i tačnost svih navedenih podataka na svim obrascima povezanim sa upotrebom GKSHIELD club kartice.

Pored podataka koje imalac kartice pogodnosti daje prilikom popunjavanja pristupne izjave, prikupljaju se i sledeći podaci koje rukovalac prikuplja prilikom kupovine – svi podaci s paragon bloka (računa): prodajno mesto na kome je član obavio kupovinu, vreme kupovine, mesto kupovine, datum, popust, količina proizvoda, cena, vrednost robe, iznos računa.

Podaci o imaocima kartica mogu se slati ugovornim obrađivačima rukovaoca zbirke ličnih podataka, koji na njegov račun i u njegovo ime obrađuju lične podatke o imaocu. Ugovorni obrađivači su, pored GKSHIELD d.o.o., na primer privredna društva koja imaocima kartice pogodnosti šalju SMS/MMS, koja se bave štampanjem, koja održavaju programsku opremu i bazu podataka rukovaoca, a sa kojima se fizičko lice svojom slobodnom i ozbiljnom voljom saglašava, što potvrđuje svojeručnim potpisom na pristupnoj izjavi.
Imalac GKSHIELD club kartice je saglasan da se njegovi lični podaci i podaci o kupovinama sačuvaju u centralnoj bazi GKSHIELD d.o.o., u sedištu  privrednog društva Dobanovačka 69, 11080 Zemun, Srbija.

Svi lični podaci, kao i podaci o obavljenim kupovinama, biće redovno analizirani, a izdavač će ih upotrebljavati za segmentaciju, pripremu prilagođenih/individualnih ponuda, proučavanje potrošačkih navika, anketiranje, dodeljivanje dodatnih benefita i direktan marketing. Isto tako, podaci za kontakt imaoca GKSHIELD club kartice biće upotrebljeni i za obaveštavanje o promotivnim ponudama i drugim aktivnostima GKSHIELD d.o.o.

Rukovalac ličnih podataka može u gore navedene svrhe obrađivati lične podatke imaoca GKSHIELD club kartica GKSHIELD d.o.o. koje proizlaze iz pojedinog pravnog osnova i u svrhu izvršavanja svojih ugovornih obaveza do istog pojedinca iz drugih pravnih osnova i za namene pregovora za sklapanje drugih pravnih osnova sa istim pojedincem.

Lične podatke imaoca GKSHIELD club kartica rukovalac ličnih podataka može povezati sa podacima drugih imaoca kartica pogodnosti i obrađivati u gore navedene svrhe.

Imalac GKSHIELD club kartice prilikom ispunjenja pristupne izjave potvrđuje da je upoznat sa svojim pravom da od rukovaoca može zahtevati ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade ličnih podataka u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a sa kojima se fizičko lice svojom slobodnom i ozbiljnom voljom saglašava, što potvrđuje svojeručnim potpisom na pristupnoj izjavi.

Prikupljanje podataka je dobrovoljno. Ako pojedinac svoje podatke, koji su navedeni u pristupnoj izjavi kao obavezni, ne želi ostaviti rukovaocu, ne može dobiti GKSHIELD club karticu.

Imalac GKSHIELD club kartice može bilo kada, u pisanoj formi ili na drugi dogovoreni način, zahtevati da rukovalac ličnih podataka, trajno ili privremeno, prekine da upotrebljava njegov e-mail ili telefonski broj u svrhu direktnog marketinga. Rukovalac ličnih podataka dužan je da u roku od 15 dana adekvatno spreči upotrebu ličnih podataka u svrhu direktnog marketinga i o tome u narednih 5 dana, u pisanoj formi ili na drugi dogovoreni način, obavesti imaoca GKSHIELD club kartice koji je to
zahtevao. Podaci o e-mail adresi ili telefonskom broju imaoca kartice, koji su vođeni u kompjuterskom sistemu, u tom slučaju se brišu, dok pristupna izjava imaoca kartice ostaje sačuvana u arhivi GKSHIELD d.o.o. Imalac kartice može, i pored zahteva da se spreči upotreba e-mail adrese ili telefonskog broja u svrhu direktnog marketinga, koristiti sve pogodnosti koje poseduje kao član GKSHIELD club programa.

U slučaju da imalac izjavom u pisanoj formi, koju poštom šalje na sedište rukovaoca ili elektronskom poštom na adresu [email protected] zahteva prekid upotrebe svih njegovih ličnih podataka, dakle i onih koji se smatraju obaveznim, u svrhu direktnog marketinga, rukovalac GKSHIELD club kartice odjaviće ga iz baze imalaca kartica i njegova kartica više neće važiti na prodajnim mestima GKSHIELD d.o.o., a sa kojima se fizičko lice svojom slobodnom i ozbiljnom voljom saglašava, što potvrđuje
svojeručnim potpisom na pristupnoj izjavi.

Lične podatke o imaocu kartice i podatke o pojedinačnoj kupovini rukovalac ličnih podataka može čuvati najviše 10 godina posle prestanka važenja kartice, odnosno 10 godina nakon svake obavljene kupovine.

*Pogodnosti

GKSHIELD club kartica funkcioniše po načelu sabiranja vrednosti svih kupovina. Svaka redovna kupovina unosi se u kompjuterski sistem. Kada imalac GKSHIELD club kartice svojim kupovinama u jednoj bonitetnoj godini dostigne viši bonitetni razred od trenutnog, obračunava mu se visina popusta u skladu s važećom tabelom bonitetnih razreda GKSHIELD club programa. Kada imalac kartice kupovinama dostigne viši bonitetni razred, na celokupnu vrednost sledeće kupovine priznaje mu se nova visina popusta koja se na kartici čuva dok ne dostigne viši bonitetni razred.

ROK TRAJANJA % LIMIT ZA DOBIJANJE (EUR)*

2 GODINE 5 Prva kupovina
2 GODINE 10 200
2 GODINE 15 750
2 GODINE 20 1.500

– Za obnavljanje kartica sa kategorijama popusta 15% i 20% potrebno je potrošiti iznos limita za izdavanje kartice u bilo kojoj od dve godine u kojima ona važi.
– *u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan transakcije
GKSHIELD club kartica ne važi tokom sniženja i rasprodaje.

Bonitetni period u kojem imalac sabira vrednosti kupovina i tako konkuriše za dostizanje višeg bonitetnog razreda ograničen je na period od dve godine. Nakon formiranja (punjenja) GKSHIELD club kartice u prvoj godini korišćenja, popust se formira na osnovu godišnjeg preseka na dan korišćenja kartice.
Prilikom plaćanja na blagajni potrebno je priložiti GKSHIELD club karticu. Upisivanje kupovine naknadno nije moguće, a isto tako nije moguće kasnije iskoristiti popuste. Bez priložene GKSHIELD club kartice nije moguće iskoristiti ni druge pogodnosti.

Bez obzira na gore navedenu odredbu, GKSHIELD d.o.o. zadržava pravo da nekim pojedincima podeli dodatne bonitete po sopstvenoj proceni.

*Dodatne pogodnosti

GKSHIELD club kartica imaocima omogućava i različite kratkoročne pogodnosti koje su individualno prilagođene u odnosu na podatke iz pristupne izjave i/ili podatke o kupovini svakog imaoca kartice pojedinačno.

Individualno prilagođene ponude šalju se imaocima GKSHIELD club kartice telefonom, sms/mms-om i e-mailom, odnosno objavljuju se na internet portalu https://gkshield.com

Izdavač zadržava pravo dodeljivanja i poništavanja dodatnih boniteta i pogodnosti po ličnoj proceni.

*Uslovi korišćenja GKSHIELD club kartice

Pre plaćanja robe potrebno je na kasi priložiti GKSHIELD club karticu. Kasnije upisivanje kupovine nije moguće, isto tako kasnije nije moguće iskoristiti popuste ili druge pogodnosti.

Kartica ne važi tokom sezonskih sniženja (sale), kao ni na odabrane proizvode koji su na akciji.

Vrednost kupljenih, sniženih proizvoda dodaje se sumi kupovina na kartici.

U slučaju tehničkih problema ili više sile koji onemogućuju rad kompjuterskih sistema, bonitetni sistem ne radi i tada nije moguće iskoristiti pogodnosti GKSHIELD club kartice.

GKSHIELD d.o.o. ne smatra se odgovornim za moguću nastalu štetu koju mogu pretrpeti imaoci kartice u slučaju tehničkih problema ili više sile koji onemogućuju rad kompjuterskih sistema.

*Promena podataka

U slučaju da imalac kartice promeni lične podatke koje je naveo u pristupnoj izjavi, dužan je da promenu podataka prijavi u roku od 30 dana od nastale promene, elektronskom poštom na e-adresu: [email protected]

*Zamena kartice

Gubitak ili krađu GKSHIELD club kartice prijavite na mail [email protected] Izdavač će vam poslati novu karticu najkasnije u roku od 20 dana nakon dobijene prijave.

Sve informacije u vezi sa GKSHIELD club programom mogu se dobiti na sajtu https://gkshield.com  ili pozivanjem broja Customer service na broj +381 62 55 17 16

U slučaju da je GKSHIELD club kartica otuđena imaocu, izdavač ne preuzima odgovornost za korišćenje pogodnosti od strane trećeg lica.

*Prestanak članstva

GKSHIELD club kartica važi do pisanog opoziva izdavača ili do dobijanja izjave imaoca u skladu s tačkom 5.1. Imalac GKSHIELD club kartice može u bilo kom trenutku, pisanom izjavom, poslatom poštom na sedište izdavača navedenom u prethodnoj tački, ili elektronskom poštom na e-adresu: [email protected], zahtevati da GKSHIELD d.o.o. prestane upotrebljavati podatke na načine i u svrhe navedene u toj izjavi i tako istupiti iz GKSHIELD club programa i odreći se vlasništva GKSHIELD club kartice i svih pogodnosti koje iz nje proizlaze.

Uprkos prestanku članstva, rukovalac ličnih podataka može neke podatke o pojedincu čuvati još najviše 10 godina (opšti rok zastarelosti) od prestanka članstva.

Ako GKSHIELD club karticom u roku od dve godine nije obavljena nijedna kupovina, ona dobije status neaktivne kartice. Takvu karticu izdavač ima pravo da poništi bez obaveštavanja vlasnika kartice.

*Objava pravila

Ova pravila važe od dana objave na internet portalu gkshield.com

Izdavač zadržava pravo menjanja pravila, ukidanja GKSHIELD club programa i poništenja GKSHIELD club kartice. Sve promene se javno objavljuju na internet portalu i važe od dana takve internet objave. Ako imalac upotrebljava karticu i nakon tako objavljenih promena, znači da je sa njima saglasan, što potvrđuje svojeručnim potpisom na pristupnoj izjavi.
Učlanjenjem u neki od programa korisnici dobijaju GKSHIELD club karticu sa određenom šemom vernosti, koja omogućava razne pogodnosti prilikom kupovine (popust, bodovanje, sms obavežtenja o kolekcijama i akcijama, i sl.)